Продовжуємо тему обов’язків та відповідальності за освіту дітей. 

У цій публікації ми дослідили, які зобов’язання мають працівники та керівники шкіл у країнах Європейського Союзу (Польщі, Швеції, Франції, Німеччині) та Великобританії для того, щоб діти здобували належну шкільну освіту. А також проаналізували, яку відповідальність вони несуть, якщо цих зобов’язань не виконують. У багатьох країнах розроблені законодавчі документи, які визначають права, обов’язки та відповідальність вчителя. 

У більшості країн головними стандартами поведінки педагога є підтримка громадської довіри до професії, дотримання стандартів етики та поведінки в школі й за її межами, гідне ставлення до учнів, побудова стосунків, заснованих на взаємній повазі. Саме ставлення закордонних педагогів із більшою добротою та повагою до дитини, дотримання прав людини та захист дитини від принижень дорослого виявили  результати нашого опитування батьків здобувачів освіти за кордоном, яке ми провели у серпні 2022 року. 

Ключовим обов’язком є відповідальність вчителя та керівника школи за безпеку та здоров’я дитини під час її перебування у закладі освіти, зокрема її захист від жорстокого поводження.

За порушення стандартів та вимог до вчителів застосовуються досить жорсткі санкції.

Звертаємо увагу, що ми проаналізували норми цих документів станом на початок квітня 2023 року, й до них надалі можуть бути внесені певні зміни.

Докладно про обов’язки та відповідальність педагогів у Польщі, Швеції, Франції, Німеччині та Великобританії – у тексті нижче.

 

Польща

Обов’язки керівника та вчителя

У Польщі основні обов’язки керівника закладу освіти та вчителя щодо освіти учнів визначають, зокрема:

Відповідно до статті 5 польського Закону про освіту, вчитель у своїй дидактичній (прим. – навчальній) і виховній діяльності та вихователь зобов’язаний керуватися добробутом учнів, піклуватися про їх здоров’я, моральну та громадянську позицію, поважати  особисту гідність учня.

Здоров’я учнів

Значна увага в польському  законодавстві приділяється відповідальності школи за здоров’я дитини.

Статут школи має визначати організацію та форми співпраці між школою та батьками в галузі навчання, виховання, догляду і профілактики (пункт 2 частини другої статті 98 Закону про освіту).

При зарахуванні до дитячого садка чи школи батьки дитини передають директору закладу дані про здоров’я дитини, які вони вважають важливими, а також дані про режим харчування та психофізичний розвиток дитини (стаття 155 Закону про освіту).

Школи зобов’язані реалізувати просвітницько-профілактичну програму, яка охоплює зміст освіти та заходи, адресовані учням, а також профілактичний зміст і заходи, спрямовані на учнів, вчителів і батьків. Просвітницько-профілактична програма розробляється на основі результатів щорічної діагностики, яка включає аналіз, що відбувається в шкільному середовищі, потреби розвитку учнів, зокрема захисні фактори та фактори ризику, особливу увагу до ризиків, пов’язаних із вживанням психотропних засобів та психоактивних речовин. Діагностування здійснює керівник школи або уповноважений ним працівник (це визначено у статті 26.1 Закону про освіту).

Безпека учнів

Завдання щодо забезпечення безпеки учнів та вчителів під час занять, організованих школою, виконує директор (пункт 6 частини першої  статті 68.1 Закону про освіту).

Директор забезпечує безпечні та гігієнічні умови перебування як у школі, так і для участі в організованих школою заходах за межами її території. Якщо в навчальній діяльності школи не менше 2 тижнів триває перерва, директор оглядає об’єкти, що належать школі, щодо забезпечення безпечних та гігієнічних умов користування (параграфи 2 та 3.1  Постанови МОН від 31 грудня 2002 р.).

Відповідно до польського законодавства, учитель зобов’язаний:

1) надійно виконувати завдання, пов’язані з дорученою посадою та основними функціями школи: дидактичною, виховною та охоронною, зокрема завдання щодо забезпечення безпеки учнів під час проведення занять, які організовує школа;

2) підтримувати кожного учня в його розвитку;

3) прагнути до всебічного розвитку особистості;

3 а) удосконалюватися професійно, відповідно до потреб школи;

4) виховувати молодь у любові до батьківщини, у повазі до Конституції Республіки Польща, в атмосфері свободи совісті та поваги до кожної людини;

5) дбати про формування в учнів моральних і громадянських позицій відповідно до ідеї демократії, миру і дружби між людьми різних націй, рас і світоглядів. Такі обов’язки визначені розділом 2 статті 6 “Карти вчителя”.

Розділ 3 статті 9. 1. Карти передбачає, що посаду вчителя може обіймати особа, яка:

1) має вищу освіту з відповідною педагогічною підготовкою або закінчила педагогічний заклад і починає працювати на посаді, для чого достатньо кваліфікована;

2) поважає основні моральні принципи.

Відповідальність учителя за невиконання обов’язків

За невиконання своїх педагогічних обов’язків вчитель може нести дисциплінарну, кримінальну або цивільно-правову відповідальність.

Дисциплінарна відповідальність

Якщо педагогічний працівник порушує гідність вчительської професії або обов’язки, визначені статтею 6 Статуту вчителя, які ми описали вище, він несе дисциплінарну відповідальність. Це визначено розділом 10 статті 75.1 “Карти вчителя”.

Дисциплінарними стягненнями педагогічних працівників є:

1) догана з попередженням;

2) звільнення;

3) звільнення з роботи із забороною прийняття покараного на роботу за фахом вчителя протягом 3 років після покарання;

4) відсторонення від педагогічної діяльності.

Дисциплінарні стягнення накладаються дисциплінарною комісією. Копія остаточного рішення про накладення дисциплінарного стягнення разом з обґрунтуванням заноситься до особової справи вчителя. За підозрою у скоєнні вчителем вчинку, що порушує права та добробут дитини, директор школи повинен повідомити дисциплінарного омбудсмена і зробити це не пізніше 14 днів із дня отримання повідомлення про підозру у вчиненні такого діяння, якщо обставини однозначно не вказують на те, що такого діяння не було вчинено (стаття 76 “Карти вчителя”).

У 2016 році Міністр національної освіти видав Розпорядження від 25 травня 2016 року про детальний порядок проведення пояснювально-дисциплінарного провадження щодо вчителів та поновлення дисциплінарного провадження, який описує цю процедуру. 

Кримінальна відповідальність

Як ми вже зазначали, вчитель зобов’язаний піклуватися про здоров’я та безпеку учнів під час їх перебування у школі. Неналежне виконання цього обов’язку може загрожувати вчителю кримінальною відповідальністю. Залежно від тяжкості провини та умисності на вчителя можуть накласти покарання: штраф, обмеження волі або позбавлення волі на різний строк (статті 157, 160 Кримінального кодексу).

Цивільно-правова відповідальність

Якщо вчитель своїми діями заподіяв шкоду учню або міг завдати йому шкоди – він може нести цивільно-правову відповідальність відповідно до Цивільного кодексу

 

Швеція

Обов’язки та відповідальність директорів шкіл (шкільних підрозділів) та вчителів у Швеції визначаються, зокрема “Законом про школу”.

Досягнення цілей освіти

Муніципалітет повинен забезпечити, щоб діти шкільного віку, які не відвідують школу, здобували встановлену освіту в будь-який інший спосіб  (глава 7 розділ 21 Закону). Директор повинен забезпечити, щоб учні, які навчаються під його керівництвом, завершили навчання (глава 7, §22 Закону).

Якісна робота на рівні школи повинна проводитися за участю вчителів, вихователів, іншого персоналу та учнів. Відповідальність за якісну роботу школи несе її директор (глава 4 §4).

Дітей усіх форм навчання необхідно спрямовувати та стимулювати до навчання та особистого розвитку з урахуванням їхніх умов, потреб та здібностей для досягнення цілей освіти. 

Учням, яким через інвалідність важко виконати визначені критерії оцінювання, необхідно надавати підтримку, максимально спрямовану на протидію наслідкам інвалідності.

Учнів, які швидше за інших опановують освітню програму і відповідно мають високі бали оцінювання або критерії оцінки знань, спрямовують  та стимулюють, щоб  вони продовжували розвивати свої здібності (глава 3  § 2. Закону). Батьків (опікунів)  дитини слід постійно інформувати про розвиток учня (глава 3 розділ 3 Закону).

Учнів необхідно постійно стимулювати до активної участі в роботі школи та здобутті освіти. Інформація та форми впливу на дітей та учнів повинні відповідати їх віку та зрілості (глава 4 §9).

У початковій школі принаймні раз на семестр учитель, учень і батьки або опікуни повинні спілкуватися, щоб визначити, як якнайкраще підтримати розвиток знань і соціальний розвиток учня, а також які зусилля необхідно докласти, щоб учень розвивався в межах навчального плану. Інформація під час бесіди має ґрунтуватися на оцінці розвитку учня щодо навчальної програми та критеріїв оцінювання знань із предметів, яких учень навчається.

 У 1-5 класах учитель повинен один раз упродовж навчального року проводити з учнем та його батьками (опікунами) бесіду з розвитку відповідно до письмового  індивідуального плану розвитку учня. Під час бесіди учитель має:
  – надати рекомендації для розвитку знань учня та критеріїв оцінювання знань з предметів, із яких учень навчається;
  – підсумувати, які зусилля потрібні учневі, щоб відповідати критеріям оцінювання знань для навчання у наступному році та розвиватися в межах навчального плану. 

Домовленості між вчителем, учнем та батьками (опікуном) під час співбесіди щодо розвитку повинні завжди бути задокументовані в плані розвитку (глава 10 § 12-13).

Безпечне освітнє середовище

Усі учні мають бути впевнені, що в школі створене шкільне середовище, де можна безпечно та спокійно навчатися. Заходи на перервах мають сприяти зосередженню на навчанні. Директор забезпечує профілактичну роботу  в школі, яка спрямована на створення безпеки та навчального спокою (глава 5 § 3).

Використання мобільних телефонів та іншого електронного комунікаційного обладнання під час навчання можливе лише за згодою вчителя, і його використання має  сприяти розвитку та навчанню учнів, або якщо це необхідно для адаптації чи спеціальної підтримки дитини (глава 5 § 4 a). За наявності особливих причин, директор або вчитель може дозволити окремому учневі використовувати мобільний телефон або інше електронне комунікаційне обладнання також в інших випадках.

Директор або вчитель може забрати мобільний телефон або інше електронне комунікаційне обладнання, щоб запобігти збоям у навчанні або образливій фотозйомці, зокрема вирішити, що мобільні телефони та інше електронне комунікаційне обладнання необхідно збирати на початку кожного навчального дня. Пристрій або інше обладнання необхідно повертати не пізніше ніж наприкінці кожного навчального дня (глава 5 §4 b, d). Для кожної школи має бути письмова процедура щодо поводження з мобільними телефонами та іншим електронним комунікаційним обладнанням (розділ 4 e). 

Дисциплінарні та інші спеціальні заходи для забезпечення безпеки

Для безпеки учнів і спокою під час навчання персонал може вживати негайні заходи. Зокрема має повноваження фізично втручатися, щоб запобігти насильству, жорстокому поводженню чи іншим заворушенням. Такий захід може вживатися лише якщо він відповідає меті та іншим обставинам.

За певних умов учитель або інший персонал чи директор можуть прийняти рішення про виключення учня з навчального приміщення, затримання, тимчасове переміщення до іншого класу, переведення до іншої школи. Ці заходи можуть вживатися лише якщо відповідає меті та іншим обставинам (глава 5 § 6).


Учитель або директор може вигнати учня з класу, якщо учень заважає навчанню або неналежно поводиться, а також якщо учень не змінює своєї поведінки після звернення до нього вчителя (глава 5 § 7). За тих самих умов, що й у §7, вчитель або директор можуть вирішити, що учень повинен залишатися в школі під наглядом щонайбільше одну годину після закінчення навчального дня або прибути до школи не пізніше ніж за годину до початку навчання (глава 5 § 8).

 Заходи проти жорстокого поводження

Директор несе відповідальність за виконання персоналом обов’язків щодо убезпечення дитини від жорстокого поводження (глава 6 розділ 5). Директор повинен забезпечити проведення в межах кожного конкретного заходу цілеспрямованої роботи з протидії жорстокому поводженню з дітьми, вжиття заходів для запобігання жорстокому поводженню з учнями, зокрема складання щорічного плану таких заходів (глава 6, §6-8).

Директор або персонал не мають права образливо поводитися з учнями (глава 6 розділ 9).

Учитель, вихователь чи інший персонал, якому стало відомо, що дитина вважає себе жертвою жорстокого поводження, зобов’язаний повідомити про це директора. Директор зобов’язаний негайно розслідувати обставини зазначених порушень і, якщо це можливо, вжити заходів, які можуть бути обґрунтовано необхідними для запобігання жорстокому поводженню в майбутньому. Директор або працівники не можуть піддавати дитину цькуванню через те, що дитина брала участь у розслідуванні або повідомила чи звинуватила когось у порушеннях (глава 6 §10-11).

Якщо директор або персонал порушує свої зобов’язання згідно з §7-11, директор повинен відшкодувати дитині збитки, пов’язані з порушенням, а також відшкодувати інші збитки, спричинені порушенням. Однак відшкодування збитків за порушення у випадках, крім цькування, не передбачено, якщо порушення незначне. За наявності особливих причин компенсація за порушення може бути зменшена або повністю скасована (глава 6 §12).

Справи про відшкодування збитків відповідно до цієї глави повинні розглядатися відповідно до положень Процесуального кодексу про суд у цивільних справах. Однак у таких випадках може бути встановлено, що кожна сторона несе судові витрати, якщо сторона, яка програла справу, мала розумні підстави для розгляду спору (глава 6 розділ 13).

Позбавлення вчителя ліцензії

Педагогічну роботу в закладі дошкільної або шкільної освіти очолює та координує директор. Директор повинен працювати над розвитком освіти (глава 2 § 9). Директор повинен гарантувати, що персонал, який відповідає за навчання, має можливість для розвитку навичок. Директор повинен переконатися, що весь персонал має необхідне уявлення про правила, які застосовуються до шкільної системи (глава 2 § 34).
Здійснювати навчання можуть лише ті особи, які мають ліцензію (посвідчення) вчителя або вихователя (глава 2 розділ 13). Ліцензований вчитель або вихователь несе відповідальність за навчання, яке він або вона проводить. Повноваження вчителя або вихователя викладати в шкільній системі повинні вказуватися в посвідченні  (глава 2  § 15).

Учителю можуть винести попередження про скасування ліцензії на право викладання. Це робить Комісія з питань відповідальності вчителів.

Комісія з питань відповідальності вчителів повинна відкликати ліцензію, якщо власник ліцензії, зокрема:

 • був некомпетентним у своїй професійній практиці;
 • у професійній практиці або поза нею був винним у серйозному злочині, що ставить його придатність до роботи вчителем чи вихователем під сумнів;
 • через хворобу чи інші подібні обставини не може задовільно виконувати свою роботу;
 • не виконав наказ про медичний огляд згідно з Розділом 27 §13 тощо.
  (глава 2 § 23).

Якщо Комісія з питань відповідальності вчителів виносить попередження або вирішує відкликати ліцензію, Комісія має повідомити про це Шведську національну шкільну раду та роботодавця ліцензіата. Те ж саме стосується, якщо після апеляції загальний адміністративний суд вирішить винести попередження, скасувати ідентифікацію або скасувати рішення Комісії про попередження чи скасування  (глава 2 § 23).


Франція

Обов’язки вчителів

У Франції вчителі всіх рівнів освіти в державних закладах освіти вважаються держслужбовцями. 

Стаття L912-1 французького Кодексу освіти визначає, що вчителі зобов’язані відповідати за всю шкільну діяльність учнів. Вони забезпечують підтримку самостійної роботи учнів та їх супровід, а також оцінюють учнів. Вони консультують учнів у виборі профорієнтаційного проєкту (вибору професії) в співпраці з освітнім та профорієнтаційним персоналом. 

Учителі інформують батьків учнів та допомагають їм контролювати навчання їхніх дітей у школі. Вони сприяють безперервності навчання під керівництвом директора, забезпечуючи додаткове навчання. 

Учитель має педагогічну свободу, яка здійснюється згідно з програмами та інструкціями міністра, відповідального за національну освіту, та в межах проєкту школи чи закладу за порадою та під контролем членів педагогічного колективу (Стаття L912-1-1 Кодексу освіти).

Кожен вчитель зобов’язаний підвищувати кваліфікацію. Пропозиція безперервної освіти адаптована до потреб вчителів. Це сприяє їх професійному та особистому розвитку (Стаття L912-1-2 Кодексу освіти). Безперервне навчання вчителів враховується в управлінні їх кар’єрою (Стаття L912-1-3 Кодексу освіти).  Вчителі можуть брати участь у межах заходів, запланованих проєктом закладу, в акціях на користь технологічних інновацій та трансферу технологій (Стаття L912-2 Кодексу освіти).

Також учителі відповідають за безпеку дитини у школі. Директор зобов’язаний проводити щонайменше одну щорічну інформаційно-роз’яснювальну сесію щодо недопущення жорстокого поводження з дітьми, зокрема насильства в сім’ї сексуального характеру,  для учнів шкіл, коледжів та старших класів, яка включається до розкладу. Ці заняття, організовані з ініціативи директорів, залучають сім’ї та весь персонал, а також державні комунальні служби, місцеву владу та асоціації, зацікавлені у захисті дітей (Стаття L542-3 Кодексу про освіту).

Відповідальність працівників закладів освіти

Цивільна відповідальність

Як пояснюється на сайті vocationenseignant, учитель несе цивільно-правову відповідальність, якщо він вчинив провину (необережність, недбалість), яка сприяла заподіянню шкоди, коли учні перебували під його наглядом. Ця помилка може бути його власною провиною або провиною учня чи третьої особи. Відповідно до частини 6 статті 1384 Цивільного кодексу [вчителі] відповідають за шкоду, заподіяну їх учнями під час перебування під наглядом учителів.

Також стаття L911-4 Кодексу про освіту визначає, що у всіх випадках, коли відповідальність працівників громадської освіти настає після або з приводу шкідливих дій, вчинених учнями або студентами, довіреними працівникам відповідно до їхніх функцій, або на шкоду цим учням або студентам у тих же умовах, відповідальність держави замінюється відповідальністю зазначених працівників освіти.

Тобто потерпілий або його законний представник подає позов про відшкодування збитків, спрямований проти держави, а не проти вчителя особисто. Якщо суддя вважає, що вчитель вчинив провину, держава виплачує компенсацію потерпілому. Але держава може попросити вчителя відшкодувати цю компенсацію: це називається «регресним позовом». Тоді вчитель зможе вимагати страхування професійної цивільної відповідальності, якщо він його уклав.

Кримінальна відповідальність

Дії, пов’язані з педофілією та всіма формами сексуального насильства, є злочинами та проступками, які дуже суворо караються Кримінальним кодексом. Якщо вчитель вчинив такий злочин – він несе кримінальну відповідальність.

Статті 222-27 до 222-31 Кримінального кодексу визначають відповідальність за сексуальне насильство над неповнолітнім.  

Стаття 434-3 Кримінального кодексу зобов’язує повідомляти судові чи адміністративні органи про злочини проти дітей. Неповідомлення фактів таких злочинів карається позбавленням волі на три роки та штрафом у розмірі 45 000 євро. 

Якщо відсутність інформації стосується злочину, зазначеного в першому абзаці цієї статті, вчиненого проти неповнолітнього віком до п’ятнадцяти років, покарання посилюються до п’яти років позбавлення волі та штрафу в розмірі 75 000 євро.

Відповідно до статті 40 Кримінально-процесуального кодексу,  будь-який офіційний орган чи державний службовець, який під час виконання своїх функцій дізнався про злочин чи проступок, зобов’язаний негайно повідомити про це прокурора та передати йому всю інформацію, протоколи та пов’язані з ним справи.

Відповідно до Циркуляра № 97-175 від 26 серпня 1997 р., за зґвалтування винний карається п’ятнадцятьма роками кримінального ув’язнення або двадцяти роками кримінального ув’язнення за наявності обтяжувальних обставин.

Допомога або спроба сприяти розбещенню неповнолітнього, фіксація та розповсюдження зображення неповнолітнього, яке має порнографічний характер, карається п’ятьма роками позбавлення волі та штрафом у розмірі 75 000 євро (статті  227-22,  227-23 Кримінального кодексу).

Відповідно до Циркуляра № 97-175 від 26 серпня 1997 р., коли посадовець національної освіти є суб’єктом кримінального провадження, до нього зазвичай вживаються заходи щодо позбавлення або обмеження його волі, про що необхідно довести до відома адміністрацію. Захід відсторонення може бути правомірно продовжено, як тільки особі, яка перебуває під слідством і якій встановлено судовий нагляд, заборонено відвідувати заклад освіти або навіть виконувати будь-які функції, що призводять до контакту зацікавлених із неповнолітніми.

Дисциплінарна відповідальність 

Відповідно до Циркуляра № 97-175 від 26 серпня 1997 р., звільнення керівного складу державної служби відбувається автоматично:

 • для персоналу початкової школи, засудженого «за злочин або правопорушення проти чесності чи моралі» відповідно до положень статті 5 закону від 30 жовтня 1886 року, при цьому наголошується, що злочини чи правопорушення, що суперечать моралі, справді стосуються, очевидно, усіх форм жорстоке поводження або сексуальне насильство, вчинене щодо неповнолітніх;
 • для персоналу технічної освіти, відповідно до статті 4 закону від 25 липня 1919 року, яка передбачає таке позбавлення права за засудження за злочин або правопорушення, «що суперечить чесності або моралі»;
 • для осіб, позбавлених судом громадянських прав або щодо яких встановлено законну заборону виконувати державні функції чи займатися професійною діяльністю, під час якої було вчинено правопорушення.

 

Німеччина

Завдання, які вчитель повинен виконувати у своїй повсякденній роботі, викладені в шкільному законі або в загальній постанові про службу вчителів відповідної федеральної землі. Тобто в різних федеральних землях вони можуть відрізнятися. 

У публікації ми наводимо як приклад зобов’язання вчителів та керівників у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Обов’язки вчителів

Вчитель у Німеччині – це державний службовець. Відповідно до Загальних положень про службу для вчителів і директорів державних шкіл, обов’язки вчителів, які є державними службовцями, випливають із закону про статус державного службовця, закону про державних службовців землі Північний Рейн-Вестфалія та шкільного розпорядку.

Обов’язки державних службовців включають неупереджене та справедливе виконання службових обов’язків та підтримку вільного демократичного основного порядку, дотримання поміркованості та стриманості в політичній діяльності (стаття 33 Закону про податок на державну службу), поведінку, яка відповідає посаді (стаття 34 Закону про податок на державну службу), якщо необхідно, – висловлювати занепокоєння щодо законності офіційних наказів (розділ 36(2) Закону про державну службу ). Навіть після того, як трудові відносини державного службовця закінчилися, він повинен зберігати таємницю щодо питань, які йому чи їй стало відомо під час службової діяльності (§ 37 Закону про податок на державну службу).

У межах трудових відносин вчителі-державні службовці мають особливе право на піклування та захист з боку роботодавця під час виконання офіційної роботи (розділ 45 Закону про податок на державну службу).

Відповідно до §5 Загальних положень, учитель зобов’язаний під свою відповідальність виховувати, навчати, консультувати, оцінювати, контролювати та доглядати учнів. Директори шкіл можуть лише в окремих випадках втручатися в навчальну та виховну роботу вчителів у межах своїх повноважень ( §§ 20 і далі ).

Вчителі повинні виконувати свої обов’язки неупереджено ( § 2 абзац 8 речення 2 SchulG ) та уникати під час навчання всього, що може образити почуття тих, хто має іншу думку (§7  Загальних положень).

Вчителі підтримують учнів комплексно та індивідуально, виховують у них самостійність. Ця самостійність також включає розробку ініціатив і пропозицій щодо уроків та шкільного життя, а також відповідальність у шкільних комітетах. Вчителі повинні враховувати відповідні вимоги до навчання і, зокрема, труднощі навчання, особливі здібності, схильності та інтереси, а також особисту життєву ситуацію учнів і працювати над усуненням недоліків (§8  Загальних положень).

Педагогічні завдання вчителів також включають інформування та консультування учнів та їхніх батьків. Вчителі зобов’язані продовжувати власну освіту, щоб підтримувати та розвивати свої знання та навички (§9, §11  Загальних положень).

Відповідальність вчителів 

У зв’язку з особистою відповідальністю вчителів за законність службових дій вони зобов’язані оскаржувати законність офіційних розпоряджень директору школи (пункт 2 статті 36 Закону про податок на державну службу). Кожен, хто має застереження щодо порушення правових положень або розпоряджень шкільних наглядових органів, повинен негайно повідомити про це директора §16  Загальних положень).

У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія така відповідальність визначається, зокрема Законом про школу землі  Північний Рейн-Вестфалія. Відповідно до §41 цього закону вчителі та директори шкіл зобов’язані заохочувати дітей шкільного віку, які не виконують шкільного обов’язку, до регулярного відвідування школи та впливати на батьків. Якщо педагогічний вплив виявляється невдалим, на прохання школи або шкільного наглядового органу контролюючий орган, відповідальний за місцем проживання чи постійного проживання, може примусово привести учнів шкільного віку до школи відповідно до статей 66, 75 Закону про адміністративні правопорушення землі Північний Рейн-Вестфалія. Про запланований захід повідомляється служба у справах молоді. 

Також шкільний наглядовий орган може примусити батьків виконати свої обов’язки за допомогою примусових заходів згідно з §§ 55-65 Закону про адміністративні правопорушення землі Північний Рейн-Вестфалія.

 

Велика Британія

У Великобританії з 1 вересня 2012 року набули чинності Стандарти вчителів. Нижче узагальнено наводимо ці стандарти.

Учитель повинен:

 1. Ставити високі очікування, які надихають, мотивують і кидають виклик учням, зокрема:
 • створити безпечне середовище для учнів, яке заохочує до навчання та засноване на взаємній повазі;
 • встановити цілі, які захоплюють і кидають виклик учням будь-якого походження, здібностей і схильностей.
 1. Сприяти прогресу та результатам учнів, зокрема: 
 • нести відповідальність за досягнення, успіхи та результати учнів;
 • бути в курсі здібностей учнів та їхніх попередніх знань і планувати навчання, враховуючи це;
 • спонукати учнів до відповідального та сумлінного ставлення до власної роботи та навчання.
 1. Продемонструвати хороші знання предмета та навчальної програми, зокрема:
 • мати надійні знання відповідного(их) предмета(ів) і галузей навчального плану, розвивати та підтримувати інтерес учнів до предмета та усувати непорозуміння;
 • продемонструвати розуміння та взяти на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності, чіткості та правильного використання стандартної англійської мови, незалежно від спеціалізованого предмета вчителя.
 1. Планувати та проводити добре структуровані уроки, зокрема:
 • передавати знання та розвивати розуміння шляхом ефективного використання часу уроку;
 • виховувати любов до навчання та інтелектуальну допитливість дітей;
 • систематично розмірковувати про ефективність уроків і підходів до навчання;
 • сприяти розробці та забезпеченню захопливої навчальної програми в межах відповідної предметної галузі(й).
 1. Адаптувати навчання відповідно до сильних сторін і потреб усіх учнів, зокрема:
 • знати, коли і як правильно диференціювати, використовуючи підходи, які дозволяють ефективно навчати учнів;
 • мати надійне розуміння того, як цілий ряд факторів може перешкоджати здатності учнів навчатися, і як найкраще їх подолати;
 • мати чітке уявлення про потреби всіх учнів, зокрема з особливими освітніми потребами; осіб із високими здібностями.
 1. Використовувати оцінювання точно та продуктивно, зокрема:
 • знати та розуміти, як оцінювати відповідні предмети та навчальні програми, включаючи вимоги до оцінювання, встановлені законом;
 • використовувати формувальне та підсумкове оцінювання для забезпечення прогресу учнів;
 • використовувати відповідні дані для моніторингу прогресу, встановлення цілей і планування наступних уроків;
 • надавати учням регулярний зворотний зв’язок, як усно, так і через точні оцінки, і заохочувати учнів реагувати на відгуки.
 1. Ефективно керувати поведінкою, щоб забезпечити гарне та безпечне середовище навчання, зокрема:
 • мати чіткі правила та розпорядок поведінки в класах і нести відповідальність за сприяння гарній та ввічливій поведінці як у класах, так і у школі, відповідно до політики поведінки школи;
 • підтримувати добрі стосунки з учнями, використовувати відповідні повноваження та діяти рішуче, коли це необхідно.
 1. Виконувати широкі професійні обов’язки, зокрема:
 • робити позитивний внесок у ширше життя та дух школи;
 • розвивати ефективні професійні відносини з колегами, знаючи, як і коли скористатися порадою та підтримкою спеціалістів;
 • ефективно розгорнути допоміжний персонал;
 • брати на себе відповідальність за покращення викладання через належний професійний розвиток, реагуючи на поради та відгуки колег;
 • ефективно спілкуватися з батьками щодо досягнень і добробуту учнів.

Очікується, що вчитель демонструватиме незмінно високі стандарти особистої та професійної поведінки. 

Головними стандартами поведінки протягом усієї кар’єри вчителя є підтримка громадської довіри до професії та підтримка  високих стандартів етики та поведінки в школі та за її межами шляхом, зокрема: 

 • поводження з учнями з гідністю, побудова стосунків, заснованих на взаємній повазі, і завжди дотримання належних меж, що відповідають професійній позиції вчителя;
 • захист добробуту учнів відповідно до статутних положень;
 • прояв толерантність і повагу до прав інших;
 • не підривати фундаментальних британських цінностей, включаючи демократію, верховенство права, особисту свободу та взаємну повагу, а також толерантність до людей з іншими віросповіданнями та переконаннями;
 • забезпечення того, щоб особисті переконання не виражалися у спосіб, який використовує вразливість учнів або може спонукати їх до порушення закону.

Вчителі повинні належним чином і професійно поважати принципи, політику та практику школи, в якій вони викладають, підтримувати високі стандарти  відвідуваності та пунктуальності. Вчителі повинні розуміти та завжди діяти в межах законодавчих меж, які визначають їхні професійні обов’язки та відповідальність.

У 2022 році була видана інструкція “Безпека дітей в освіті 2022”. Ця інструкція містить законодавчі вказівки для шкіл та коледжів щодо забезпечення безпеки учнів у школах та безпечного наймання працівників.

У межах загальношкільного чи коледжного підходу до захисту, школи та коледжі повинні сприяти та забезпечити відкриту і прозору культури, в якій усі “занепокоєння” щодо поведінки всіх дорослих, які працюють у школі чи коледжі або від їхнього імені (зокрема вчителі, волонтери) розглядаються швидко та належно. Під “занепокоєннями” в документі розуміється наступна неналежна поведінка дорослого, який працює в школі або від імені школи чи в коледжі:

 • не відповідає кодексу поведінки персоналу, зокрема неадекватно поводиться поза роботою;
 • занадто дружній із дітьми;
 • має улюблених учнів; 
 • фотографує дітей на мобільний телефон, що суперечить правилам школи;
 • індивідуальні заняття з дитиною проводить у відокремленій або закритій зоні, з замкненими дверима;
 • принижує дітей.

Документ зазначає, що школам і коледжам слід своєчасно визначати недоречну, проблемну чи занепокоєну поведінку, щоб:

 • мінімізувати ризик зловживань;
 • переконатися, що дорослі, які працюють у школі чи коледжі або від їхнього імені, мають чітке розуміння професійних кордонів і діяти в цих межах і відповідно до етики та цінностей закладу.

Пункт 429 цього документа визначає, що вкрай важливо, щоб усі “занепокоєння” щодо поведінки працівника відповідально висловлювалися правильній людині та були належно зареєстровані. Також необхідно забезпечити захист тих, хто працює в школах і коледжах або від їхнього імені, від хибних звинувачень. 

Школи та коледжі мають розробити кодекси поведінки персоналу та захисту дітей із закладеними цінностями школи. 

Докладніше – в документі

 

У попередніх дописах ми зібрали інформацію щодо відповідальності батьків та учнів за здобуття шкільної освіти: