ПОРЯДОК організації та проведення особистого прийому громадян освітнім омбудсменом

  1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян освітнім омбудсменом.

1.2. Особистий прийом громадян освітнім омбудсменом проводиться в установленому ним порядку відповідно до ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» та Порядку звернення до освітнього омбудсмена, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р. № 491 «Деякі питання освітнього омбудсмена».

1.3. Особистий прийом громадян освітнім омбудсменом проводиться виключно з питань, вирішення яких належить до його повноважень.

1.4. Особистий прийом може здійснюватися:

1.4.1. у приміщенні Служби освітнього омбудсмена за адресою: Україна, м.Київ, Львівська площа, 14А, 04053 (день та час прийому узгоджується сторонами).

1.4.2. за місцезнаходженням заявника або у іншому погодженому із заявником місці з обов’язковим повідомленням про час такого прийому, у т.ч. – в окремих адміністративно-територіальних одиницях України; (пункт не діє під час воєнного стану). 

1.4.3. із застосуванням платформ та інструментів дистанційної (онлайн) комунікації.

1.5. У разі неможливості з поважних та об’єктивних причин провести особистий прийом у вказаний у п. 1.4.1. час, Служба освітнього омбудсмена за погодженням із заявником призначає інший зручний для заявника час.

1.6. Інформація про Порядок та графік проведення особистого прийому громадян освітнім омбудсменом розміщується на офіційному вебсайті освітнього омбудсмена.

1.7. З метою якісного проведення особистого прийому громадян та з урахуванням часу проведення особистого прийому, кількість осіб, які потраплять на прийом, визначає освітній омбудсмен та представники Служби освітнього омбудсмена.

1.8. Особистий прийом громадянина освітнім омбудсменом триває 30 хвилин.

1.9. Перед початком особистого прийому громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу.

1.10. Під час проведення прийому громадян можуть бути також присутні їхні представники, повноваження яких підтверджуються відповідними документами, та/або особи, які перебувають у родинних відносинах з такими громадянами і мають документ, що підтверджує їх особу.

1.11. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян допускається виключно з дозволу освітнього омбудсмена.

1.12. До особистого прийому громадян, за рішенням освітнього омбудсмена, можуть долучатися працівники Служби освітнього омбудсмена.

1.13. Під час проведення особистого прийому громадян за рішенням освітнього омбудсмена або на запит заявника може здійснюватися відео-, фото- та аудіофіксація перебігу особистого прийому та фіксація документів, які передаються заявником освітньому омбудсмену для подальшого розгляду.

 

2. Порядок організації та проведення особистого прийому громадян освітнім омбудсменом

 

2.1. Особистий прийом громадян освітнім омбудсменом проводиться за попереднім записом. Прохання громадянина про особистий прийом має бути визначено під час письмового звернення громадянина до Служби освітнього омбудсмена. Уповноважена особа Служби освітнього омбудсмена не пізніше ніж за 3 робочі дні до дня прийому здійснює попередній запис у Журналі особистого прийому освітнього омбудсмена та повідомляє заявнику час та місце проведення особистого прийому. 

2.2. Під час попереднього запису на особистий прийом громадян Службою освітнього омбудсмена громадянином в обов’язковому порядку має бути письмово подана наступна інформація: 

2.2.1. прізвище, ім’я, по батькові громадянина;

2.2.2. місце проживання громадянина;

2.2.3. контактна інформація, за якою можна зв’язатися із громадянином (електронна пошта, мобільний телефон, поштова адреса тощо);

2.2.4. зміст порушеного питання;

2.2.5. вимоги до припинення порушення та/або відновлення порушених прав учасників освітнього процесу;

2.2.6. до яких посадових осіб чи органів державної влади звертався громадянин і яке було прийнято рішення – із додаванням копій відповідних документів;

2.2.7. чи було порушене питання предметом судового розгляду.

2.3. Особистий прийом громадян освітнім омбудсменом здійснюється у разі, коли порушене громадянином питання належить до компетенції освітнього омбудсмена.

2.4. Письмове звернення, подане заявником на особистому прийомі, реєструється та розглядається відповідно до законодавства.

2.5. З метою організаційного забезпечення особистого прийому працівники Служби освітнього омбудсмена:

2.5.1. на підставі поданої письмової інформації формують список заявників, які виявили бажання бути прийнятими особисто освітнім омбудсменом;

2.5.2. забезпечують добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі громадян (попередні звернення, матеріали щодо їх розгляду, висновки, довідки, відповіді посадових осіб, які розглядали питання раніше тощо);

2.5.3. вживають заходів щодо проведення першочергового особистого прийому освітнім омбудсменом (у дні проведення прийому) тих категорій громадян, звернення яких відповідно до чинного законодавства розглядаються особисто в першочерговому порядку;

2.5.4. здійснюють запрошення на особистий прийом згідно з порядковим номером у списку;

2.5.5. здійснюють інформування заявників про дату та час особистого прийому;

2.5.6. здійснюють перевірку відомостей щодо заявників, запрошених на прийом до освітнього омбудсмена, на підставі документів, що посвідчують особу;

2.5.7. проводять попередню зустріч із заявником, тривалістю 30 хв.

2.6. За результатами особистого прийому громадян освітнім омбудсменом уповноважена особа Служби освітнього омбудсмена:

2.6.1. вносить запис про здійснений прийом до журналу особистого прийому;

2.6.2. оформлює протокол проведеного особистого прийому, де фіксуються його результати.

2.7. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

2.7.1. відмова громадянина документально засвідчити свою особу перед початком особистого прийому;

2.7.2. відповідно до Порядку та умов звернення до освітнього омбудсмена, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491​, дія цих Порядку та умов не поширюється на порядок розгляду скарг громадян, установлений кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про запобігання корупції” та “Про виконавче провадження”;​​

2.7.3. повторне звернення одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо вказане питання вирішено по суті;

2.7.4. звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян» та умов Порядку звернення до освітнього омбудсмена, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 р. № 491 «Деякі питання освітнього омбудсмена»;

2.7.5. ненадання інформації про зміст порушеного питання, відповідно до пункту 2.2.

2.7.6. ненадання документів, копій документів, які необхідні для з’ясування обставин та фактів звернення;

2.7.7. звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє законний представник, повноваження якого підтверджуються відповідними документами).

2.8. Про відмову в записі на особистий прийом та її причини громадянинові надається відповідне роз’яснення.

 

3. Прикінцеві положення

 

3.1. Освітній омбудсмен під час особистого прийому громадян:

3.1.1. розглядає питання по суті;

3.1.2. надає відповідно до чинного законодавства обґрунтовані роз’яснення;

3.1.3. у разі необхідності додаткового з’ясування обставин звернення та підготовки розгорнутого юридичного висновку щодо суті питання визначає та доводить до відома заявника терміни такого з’ясування обставин та підготовки юридично обґрунтованої відповіді. 

3.2. Письмові звернення, що отримані на особистому (у тому числі виїзному) прийомі, розглядаються в установленому законодавством порядку.

3.3. Якщо вирішити порушене у зверненні громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому громадян неможливо, його розгляд продовжується. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово. 

Особистий прийом громадян Освітнім омбудсменом здійснюється щосереди з 15.00 до 18.00

Обов’язковий попередній запис за телефоном +380 951438726