Права батьків та законних представників

  • обирати: заклад освіти*, освітню програму, вид і форму здобуття освіти;
  • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти (звертатися зі скаргами до Державної служби якості освіти, освітнього омбудсмена, правоохоронних органів, суду тощо);
  • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
  • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти (обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти – зокрема, органів батьківського самоврядування);
  • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти;
  • надавати (або не надавати) згоду на участь дитини у заходах закладу освіти;
  • подавати письмові звернення про створення в обов’язковому порядку інклюзивних та/або спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами;
  • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
  • здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти.
  • звертатися із письмовими зверненнями про функціонування групи подовженого дня;
  • приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу освіти;
  • мати відкритий доступ до інформації та документів на веб-сайтах закладів освіти, що визначені статтею 30 Закону України «Про освіту» (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників);
  • отримувати інформацію про:
  • діяльність закладу освіти;
  • результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
  • щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу, стали його свідками або вчинили булінг;
  • результати навчання своїх дітей та ін.;
  • подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
  • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
  • за власною ініціативою та на добровільних засадах надавати закладу освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
  • надавати згоду (або не надавати) на придбання додаткових друкованих зошитів, підручників тощо;
  • подавати заяви до закладів освіти про відмову від шкільної форми (наразі її наявність може бути передбачена внутрішніми документами закладу);
  • звертатися з метою отримання/надавати згоду (або не надавати) на отримання додаткових освітніх послуг.
  * На сьогодні право обирати заклади комунальної або державної власності нерозривно пов'язано з вимогою щодо проживання особи на території обслуговування відповідного закладу (стаття 13 Закону України «Про освіту»).
  Обов’язки батьків у формуванні особистості дитини:
  • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
  • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
  • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
  • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
  • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
  • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
  • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України.
  Обов’язки батьків як учасників освітнього процесу:
  • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
  • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
  • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
  • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
  • сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
  • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
  попередня статтяПрава педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників
  наступна статтяПрава здобувачів освіти