• обирати: заклад освіти*, освітню програму, вид і форму здобуття освіти;
 • захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти (звертатися зі скаргами до Державної служби якості освіти, освітнього омбудсмена, правоохоронних органів, суду тощо);
 • звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;
 • брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти (обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти – зокрема, органів батьківського самоврядування);
 • завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти;
 • надавати (або не надавати) згоду на участь дитини у заходах закладу освіти;
 • подавати письмові звернення про створення в обов’язковому порядку інклюзивних та/або спеціальних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
 • здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми потребами під час її перебування у закладі загальної середньої освіти.
 • звертатися із письмовими зверненнями про функціонування групи подовженого дня;
 • приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності закладу освіти;
 • мати відкритий доступ до інформації та документів на веб-сайтах закладів освіти, що визначені статтею 30 Закону України «Про освіту» (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників);
 • отримувати інформацію про:
 • діяльність закладу освіти;
 • результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності;
 • щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу, стали його свідками або вчинили булінг;
 • результати навчання своїх дітей та ін.;
 • подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;
 • за власною ініціативою та на добровільних засадах надавати закладу освіти благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;
 • надавати згоду (або не надавати) на придбання додаткових друкованих зошитів, підручників тощо;
 • подавати заяви до закладів освіти про відмову від шкільної форми (наразі її наявність може бути передбачена внутрішніми документами закладу);
 • звертатися з метою отримання/надавати згоду (або не надавати) на отримання додаткових освітніх послуг.
* На сьогодні право обирати заклади комунальної або державної власності нерозривно пов'язано з вимогою щодо проживання особи на території обслуговування відповідного закладу (стаття 13 Закону України «Про освіту»).
Обов’язки батьків у формуванні особистості дитини:
 • виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
 • формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України.
Обов’язки батьків як учасників освітнього процесу:
 • забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
 • дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);
 • сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);
 • виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

Докладно про права здобувачів освіти ви можете дізнатись на Wiki довідковому вебсайті освітнього омбудсмена “Права в освіті”.