Служба освітнього омбудсмена проаналізувала нормативні документи, які регламентують використання комп’ютерного обладнання та гаджетів у закладах освіти. 

За підсумками нашого аналізу можна зробити висновок, що відсутні нормативні документи, які б регулювали безпечне користування технічним обладнанням під час дистанційного навчання. 

Більше того, з’ясувалося, що багато документів, які регламентують використання комп’ютерного обладнання та гаджетів у закладах освіти, є застарілими, не відповідають вимогам сучасності, використовують положення нормативних документів, які втратили чинність.

Щоб уникнути або послабити негативний вплив комп’ютерів та гаджетів, необхідно на законодавчому рівні розробити чіткі санітарно-гігієнічні норми та правила користування комп’ютерами та гаджетами, які б допомагали батькам та педагогам правильно організовувати час роботи дитини за технічним обладнанням та її робочий простір.  

Тому звертаюся до всіх органів влади унормувати це питання, виробити єдині сучасні підходи та вимоги.

Ми усвідомлюємо, що під час аналізу якісь документи могли не потрапити в поле нашої уваги, оскільки знайти та охопити всю нормативну базу з цього питання дуже складно. Тому, якщо ви знаєте про документи, які відносяться до внормування безпечного використання комп’ютерного обладнання, але ми їх не згадали, напишіть нам про це і ми обов’язково ці документи проаналізуємо і додамо до нашої публікації.

 

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

(рік прийняття – 1994 р., періодично вносяться зміни) 

 

Стаття 9. Гігієнічна регламентація і державна реєстрація небезпечних факторів

Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у середовищі життєдіяльності людини. Вона здійснюється з метою обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров’я людини.

Гігієнічна регламентація небезпечних факторів забезпечується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Перелік установ та організацій, які проводять роботи з гігієнічної регламентації небезпечних факторів

Стаття 20. Умови виховання та навчання

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, власники і адміністрація навчально-виховних закладів та громадяни, які організують або здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов’язані забезпечити для цього умови, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання відповідних груп населення та вивчення ними основ гігієни.

Режими навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і підлітків підлягають обов’язковому погодженню з відповідними органами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Стаття 22. (абзац 2) Вимоги до жилих та виробничих приміщень, територій, засобів виробництва і технологій

У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій їх власник зобов’язаний створити безпечні і здорові умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього середовища.

Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах» ДСанПіН 5.5.6.009-98.

(прийнято 1998 році)

 

Втратив чинність у 2017 році
Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98

(постанова Головного державного санітарного лікаря України від 10 грудня 1998 р. № 7)

(прийнято у 1998 році)

Правила не поширюються на:

– комп’ютерні  класи  вищих  та  середніх  закладів   освіти, майстерні професійно-технічних закладів освіти;

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 293/17588 (НПАОП 0.00-1.28-10);

 

Втратили чинність у 2018 році
Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974

 

Розділ VIIІ. Вимоги пожежної безпеки до приміщень різного призначення, що належать до системи освіти України

пункт 3. Вимоги пожежної безпеки до  обчислювальних центрів, комп’ютерних класів:

1) забезпечення пожежної безпеки для обчислювальних центрів, комп’ютерних класів здійснюється відповідно до вимог Правил охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 293/17588 (НПАОП 0.00-1.28-10) – Ці правила втратили чинність у 2018

ДСанПіН 5.5.2.008-01. «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (постанова Головного державного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 р.)

 

пункт 9.14. При    використанні    у    навчальному    процесі    в загальноосвітніх  навчальних  закладах  аудіовізуальних  технічних засобів   навчання   (ТЗН)   встановлюється   така  тривалість  їх застосування (Табл. 4).

Кількість уроків  із  застосуванням  ТЗН  протягом  тижня  не повинна бути  більшою 3-4 – для учнів початкової школи,  4-6 – для старшокласників.

пункт  9.15. При   використанні   комп’ютерної   техніки  на  уроках безперервна  тривалість  занять  безпосередньо  з  відеодисплейним терміналом і проведення профілактичних заходів повинні відповідати вимогам ДСанПіН 5.5.6.009-98 “Влаштування і  обладнання  кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних  комп’ютерах”. 

Але цей нормативний документ втратив чинність. 

Після   занять   з   відеодисплейними терміналами  необхідно   проводити   гімнастику   для  очей,  яка виконується учнями на робочому місці. 

Положення про кабінет інформатики та нформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 20 травня 2004 р. № 407)  Положення визначає:

     1) призначення    та    основні    напрями    роботи    КІІКТ

загальноосвітніх навчальних закладів;

     2) порядок створення кабінету;

     3) матеріально-технічне оснащення кабінету;

     4) навчально-методичне забезпечення кабінету;

     5) засади керування роботою.

Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (наказ ержнаглядохоронпраці України від 16 березня 2004 р. № 81)

 

Правила безпеки  мають велику кількість посилань на інші нормативні документи, які втратили чинність: 

Положення про організацію роботи з охорони праці   учасників   навчально-виховного   процесу  в  установах  і навчальних   закладах,   затвердженого  наказом  МОН  України  від 01.08.2001  N  563  (  z0969-01 )

Втратив чинність.

пункт 1.10 Для   всіх   приміщень   кабінетів  інформатики  вимоги пожежної  безпеки  визначаються  НАПБ   В.01.050-98/920   “Правила пожежної  безпеки  для  закладів,  установ  і  організацій системи освіти України” 

Втратив чинність.

1.11. Розслідування  нещасних  випадків з учнями,  що сталися під час проведення навчання в кабінеті інформатики,  проводиться у відповідності  до  Положення  про  порядок  розслідування нещасних випадків,  що  сталися  під  час  навчально-виховного  процесу   в навчальних   закладах.   

Втратив чинність.

пункт 2.4. Приміщення  кабінету інформатики повинно мати природне і штучне освітлення  з  урахуванням   вимог   ДСанПіН   5.5.6-009-98  “Державні санітарні правила та норми «Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в  навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах”  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0009588-98

Втратив чинність.

пункт 2.5. Захист  учнів  від  впливу  іонізуючих  та  неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання,  шуму, вібрації та інших чинників,   що   виникають  у  внутрішньому  середовищі  кабінетів інформатики,  слід виконувати відповідно  до  вимог  і  нормативів ДСанПіН 5.5.6-009-98 

Втратив чинність.

Розділ 2: вимоги до влаштування кабінетів інформатики

Розділ 3: Вимоги до обладнання робочих місць  учнів та вчителів (викладачів)

Розділ 4. Вимоги електробезпеки під час навчання  в кабінетах інформатики

Розділ 5. Організація безпечної роботи в кабінеті інформатики

Розділ 6. Обов’язки посадових осіб щодо забезпечення      охорони праці під час навчання в кабінеті інформатики

У перелічених розділах також велика кількість посилань на документи,  які втратили чинність.

Також цей документ пропонує Орієнтовний комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики

Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України № 1/11-1927 від 06.05.2004 р.) Сам нормативний документ не знайдено. Але ним визначається вміст аптечок кабінету інформатики.

 

Державні санітарні норми і правила влаштування, утримання, обладнання та організації роботи закладів, які надають послуги з комп’ютерної ігрової діяльності дітям (наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.12.2009 р. № 947

 

Цей документ не стосується закладів освіти

Пункт 5. Вимоги до організації ігрового місця

Пункт 6. Вимоги до освітлення

Пункт 9. Гігієнічні вимоги до фізичних факторів               ігрових приміщень та ігрової техніки

Положення про електронні освітні ресурси (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. № 1060)

 

Документ не регулює безпеку використання ЕОР

I. Загальні положення

3. Під ЕОР(електронними освітніми ресурсами) розуміють засоби навчання на цифрових носіях будь-якого типу або розміщені в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів і застосовуються в освітньому процесі.

II. Види ЕОР

III. Загальні вимоги до ЕОР

IV. Поширення та використання ЕОР

Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОН України від 17.07.2013 р. № 1/9-497) 

 

  1. Перелік нормативно-правових документів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, що регулюють питання навчання в КІІКТ.
  2. Основні вимоги безпеки в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання.
  3. 3. Відповідальність і обов’язки завідувача КІІКТ, учителя інформатики, лаборанта щодо забезпечення безпеки життєдіяльності учнів.
  4. Проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності

У всіх розділах містяться посилання на нечинні документи. 

Проєкт САНІТАРНОГО РЕГЛАМЕНТУ для закладів загальної середньої освіти

документ має замінити застарілі 

ДСанПіН 5.5.2.008-01.

“Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу”.

 

ІІ. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ НОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

ІІІ. ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА ПРИМІЩЕНЬ

Розділ 3, Пункт 9. У закладах освіти пріоритетним є використання кабельного підключення до мережі Інтернет. При використанні бездротового доступу до мережі Інтернет, Wi-Fi роутери повинні розміщуватися під стелею. 

розділ 3, пункт 18. Допускається встановлення у навчальних приміщеннях і кабінетах інтерактивного обладнання. При використанні інтерактивної дошки і проекційного екрану необхідно забезпечити рівномірне її освітлення та відсутність світлових плям підвищеної яскравості.

25. Забороняється використання у закладах освіти як монітори (екрани) пристрої, сконструйовані на телевізійних електронно-променевих трубках. 

28. Не дозволяється одночасна робота за одним комп`ютером двох і більше учнів незалежно від їх віку. 

29. Медичними протипоказаннями до занять учнів з персональною комп’ютерною технікою є: аномалія рефракції, некорегована міопія або гіперметропія, некорегована косоокість, епілепсія.

V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6. При використанні технічних засобів навчання під час проведення уроку потрібно чергувати види навчальної діяльності. Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж уроку повинна бути: для учнів 1 класів – не більше 10 хвилин; для учнів 2 – 4 класів – не більше 15 хвилин; для учнів 5 – 7 класів – не більше 20 хвилин; для учнів 8 – 9 класів – 20 – 25 хвилин; для учнів 10–11 (12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять – 20 хвилин. При здвоєних уроках для учнів 10 – 11 класів – не більше 25–30 хвилин на першому уроці та не більше 15–20 хвилин на другому уроці. 

7. Використання апаратних засобів віртуальної реальності (інтерактивні дошки, мультимедійні технології та пристрої) дозволяється не більше 15 хвилин упродовж уроку та не більше 10 % часу упродовж тижня. 

8. Після занять із застосуванням ТЗН проводиться фізкультхвилинка та гімнастика для очей, в кінці уроку – фізичні вправи для профілактики загальної втоми, наведені у додатку 3.

Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів

 

І. Загальні положенняПункт 3. Виробники та/або постачальники харчових продуктів, питної води (у тому числі фасованої), нового ігрового і спортивного/фізкультурного обладнання, меблів, засобів навчання, комп’ютерної техніки, іграшок (ігор), поліграфічної продукції, предметів дитячої гігієни, мийних та дезінфекційних засобів повинні інформувати про ризики, які може становити ця продукція, або їх відсутність.

VII. Санітарно-гігієнічні вимоги до утримання приміщень та обладнання

Розділ 7, пункт 13. Висота розміщення телеекрана від підлоги має бути від 1,0 до 1,3 м. Відстань від першого ряду дітей до екрана має становити від 2,0 до 5,5 м (ширина екрана – 0,6-1,2 м). Дітей однієї групи необхідно розсаджувати з урахуванням зросту у 3-4 ряди (відстань між рядами – 0,5-0,6 м).

Під час денного перегляду телевізійних передач вікна необхідно закривати для попередження відбиття сонячних променів від екрана телевізора. Перегляд телевізійних передач у вечірній час повинен проводитися при штучному освітленні групової кімнати верхнім світлом або місцевим джерелом світла (бра, настільні світильники), які знаходяться поза межами поля зору дітей.

XIІ. Вимоги до розпорядку дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей

8. Заняття з використанням комп’ютерів дозволяється проводити для дітей старшого дошкільного віку два рази на тиждень (не більше одного разу протягом дня). Безперервна тривалість роботи з комп’ютером не повинна перевищувати 10 хвилин. Заняття проводяться у формі спеціальних вправ, ігор дидактичного характеру. Після занять з дітьми проводять зорову гімнастику. Для дітей з хронічними захворюваннями; дітей, що часто хворіють; після перенесених захворювань (протягом 2 тижнів); дітей з порушеннями зору тривалість занять з комп’ютером зменшується до 5-7 хвилин.

Для роботи з комп’ютером необхідно забезпечити раціональну організацію робочого місця: меблі повинні відповідати зросту дитини, верхня горизонталь екрана відеомонітора повинна знаходитися на рівні очей, відстань від очей до екрана – не менше 50 см. У дошкільному навчальному закладі заборонено використання дітьми нетбуків, ноутбуків та подібної комп’ютерної техніки, де клавіатура конструктивно не може бути відокремлена від монітора.

9. Заняття з використанням електронних технічних засобів навчання (далі – ТЗН) з дітьми молодшого та середнього дошкільного віку проводяться у разі згоди батьків не більше 10 хвилин. Для дітей старшого дошкільного віку безперервна тривалість занять з використанням ТЗН (інтерактивні дошки, відеопроектори тощо) не повинна перевищувати 15 хвилин.

10. При встановленні у дошкільному навчальному закладі комп’ютерних мереж електромагнітне випромінювання в усіх приміщеннях не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні відповідно до Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 1996 року № 239, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 1996 року за № 488/1513.

11. Перегляд розважальних телепередач, мультфільмів і діафільмів для дітей дошкільного віку допускається не частіше 1 разу на день. Тривалість перегляду розважальних телевізійних передач не повинна перевищувати 20 хвилин на день для дітей 3-4 років і 30 хвилин для дітей 5-6 років.